NETÇEVRE
Mühendislik ve Danışmanlık Makina Elektronik San ve Tic. Ltd. Şti.
Çevre Yönetmeliği
Yönetmelik
 

*  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

*  Orman ve Su İşleri Bakanlığı

*  Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

*  Maden İşleri Genel Müdürlüğü

*  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

*  Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Denetim Genel Müdürlüğü

 

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği   
Resmi Gazete Tarihi : 03.10.2013 | Sayısı : 23784

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 28.12.2011 | Sayısı : 28156

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 29.04.2009 | Sayısı : 27214
 
Resmi Gazete Tarihi : 21.11.2013 | Sayısı : 28828
 
Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 05.09.2008 | Sayısı : 26988
 
Çevre Denetimi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 21.11.2008 | Sayısı : 27061
 
Resmi Gazete Tarihi : 30.12.2013 | Sayısı : 28867 (Mükerrer)
 
ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği RG: 24.08.2011 - 28035
Atık Elektikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği RG: 22.05.2012 - 28300
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği RG: 31.08.2004 - 25569
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği RG: 30.07.2008 - 26952
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik RG: 05.07.2008 - 26927
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik RG: 26.03.2010 - 27533
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik RG: 06.10.2010 - 27721
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği RG: 19.04.2005 - 25791
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 18.03.2004 - 25406
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 14.03.1991 - 20814
Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği RG: 23.01.2010 - 27471
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik RG: 30.12.2009 - 27448
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği RG: 25.11.2006 - 26357
Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik - Ekler RG: 27.12.2007 - 26739
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 14.03.2005 - 25755
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 22.07.2005 - 25883
DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği -Ekler RG: 21.10.2006 - 26326
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik RG: 26.04.2006 - 26150
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 26.12.2004 - 25682
Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği RG: 09.01.2006 - 26048
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik RG: 06.10.2009 - 27368
Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği RG: 08.06.2010 - 27605
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği RG: 04.06.2010 - 27601
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği RG: 30.11.2013 - 28837
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği RG: 06.06.2008 - 26898
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği RG: 13.01.2005 - 25699
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik RG: 24.07.2010 - 27651
Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği RG: 19.07.2013 - 28712
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik RG: 12.11.2008 - 27052
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği  RG: 03.07.2009 - 27277
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik RG: 25.04.2012 - 28274
KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik RG: 26.12.2008 - 27092
Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik - Ekler RG: 26.12.2008 - 27092
Maddelerin ve Karışımların Fiziko-kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik - Ekler RG: 11.12.2013 - 28848
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik - Ekler RG: 11.12.2013 - 28848
Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik RG: 26.12.2008 - 27092
LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlilik Yönetmeliği RG: 05.09.2008 - 26988
İyi laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması,  İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik RG: 09.03.2010 - 27516
SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik RG: 27.10.2010 - 27742
Çevre Kanununun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik RG: 01.10.2010 - 27716
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik RG: 03.08.2010 - 27661
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği RG: 08.01.2006 - 26047
Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve İşletilmesinin Kontrolü Yönetmeliği RG: 08.12.2007 - 26724
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği RG: 31.12.2004 - 25687
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB) RG: 26.11.2005 - 26005
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik RG: 08.06.2010 - 27605
YÖNETİM HİZMETLERİ VE FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik RG: 03.04.2007 - 26482
Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik RG: 03.04.2007 - 26482
Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik RG: 03.08.2013 - 28727