Çalışma Saatleri : Pzts - Cuma: 09:00 - 19:00

hizmetlerimiz

Gayri Sıhhi Müessese (GSM) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları ve İzinleri Alma

Gayri Sıhhi Müessesseler İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İş ve İşlemleri

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre “ Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek Müesseseler “Gayri Sıhhi Müessese olarak tanımlanmak

tadır. Gayri Sıhhi Müesseseler, faaliyetleri ve kapasiteleri açısından 1. Sınıf, 2. Sınıf ve 3. Sınıf olarak ayrılmıştır. 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Gayri Sıhhi Müesseselerin kurulmasına ve açılmasına yönelik esaslar ile, işyerlerinin sınıflarını liste halinde belirlemektedir.

1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler “Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerleri” olarak tanımlanmaktadır. 1.Sınıf Gayri Sıhhi Müessesenin kurulması için işyerleri kurulmadan önce Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzin Belgesi, faaliyete geçme aşamasında 1.Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı almak zorundadır.

1.Yer Seçimi ve Tesis Kurma izni

Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde tesisin yapılmasından önce söz konusu yerde kurulup kurulamayacağı konusunda ve kurulacak yer, proje ve belgelerin uygun görülmesi durumunda müessesenin kurulması için yetkili idarece verilen izindir. Başvuru uygun görülürse işyerine “Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzin Belgesi” verilir..

2.GSM Ruhsat İşlemleri

DENEME İZNİ:

Gayrisıhhî müesseselerde onaylı projelerine göre yapılan müessesenin, planlanan şekilde çalışıp çalışmadığının ve doğal kaynakların kirlenmesini önlemek için alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının tespiti için yetkili idarenin izni ve denetimi altında belirli bir süre deneme mahiyetindeki faaliyetlere verilen geçici izindir.

Çevre İzin Belgesi bulunmayıp Geçici Faaliyet Belgesinin bulunması durumunda işletmelere 1 yıl geçerli olmak şartı ile Deneme İzni verilmektedir.

Deneme izni, bu süreçte açılma ve çalışma ruhsatı yerine geçer. Çevre İzin Belgeleri çıktığı takdirde de Deneme İzinleri Ruhsata çevrilmektedir. 1 yıl içerisinde Çevre İzin Belgesini almayan işletmelerin Deneme İzinleri de iptal edilmektedir.

Yetkili idareler tarafından  ilgili mevzuat koşullarını sağlamasından sonra faaliyet göstermesi için işyerine  İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Deneme İzni

Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere yetkili idarenin gerekli görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde, inceleme kurulunun önerisi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından süresi bir yılı geçmemek üzere deneme izni verilebilir. Tesisin özelliğine göre inceleme kurulunun kararıyla bu süre iki yıla kadar uzatılabilir. Deneme izni, bu süreçte açılma ve çalışma ruhsatı yerine geçer.

Açılma Ruhsatı

Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş veya deneme izni sonunda çalışmasında sakınca bulunmadığı anlaşılan birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin çalışabilmesi için müracaatı takip eden yedi gün içinde yetkili idarenin inceleme kurulu tarafından yerinde inceleme yapılır.

Deşarj ve emisyon izin belgesi veya analizi, mevzuat hükümlerine uygun olan yerler için diğer tüm bilgi ve belgeler de dikkate alınmak suretiyle, açılma izni raporu düzenlenir ve yetkili idareye sunulur. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün içerisinde işyeri açma ruhsatı düzenlenir.

Birinci sınıf gayrisıhhî müessese başvuru ve beyan formunda yer alan bilgiler esas alınarak bir ay içinde yapılan denetimlerde, beyan edilen hususlara aykırı bir durumun tespiti halinde ilgililer hakkında gerekli kanunî işlem yapılır.

Aykırılık ve noksanlıklar toplum ve çevre sağlığı açısından bir zarar doğurmuyorsa, tedbirlerin alınması ve noksanlıkların giderilmesi için bir yılı geçmemek üzere süre verilir. Verilen süre içinde aykırılık ve noksanlıklarını gidermeyen işletmelerin faaliyeti söz konusu aykırılık ve noksanlıklar giderilinceye kadar durdurulur.

İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseselerin açılması için yetkili idareye yapılacak başvuru üzerine, inceleme kurulu en geç yedi gün içinde yerinde inceleme yaparak raporunu düzenler.

Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği kişi inceleme kurulunun raporunu değerlendirerek en geç üç gün içinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilip verilmeyeceğine karar verir. 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesine karar verildiği takdirde aynı gün içinde ruhsat düzenlenir. İnceleme kurulunun raporu üzerine işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmemesine karar verilmesi durumunda, nedeni başvuru sahibine yazılı olarak aynı gün içinde bildirilir.

Ruhsatın verilmesinden sonra yetkili idare tarafından yapılacak denetim sonucunda toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olan işletmelerin faaliyeti, noksanlıklar ve aykırılıklar giderilinceye kadar derhal durdurulur.

Gayrisıhhî müesseselerde işletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur.

Gayrisıhhî müesseselerin sahibinin değişmesi durumunda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni malik adına ruhsat düzenlenir.

Gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılması veya tesiste yapılan bir değişiklik neticesinde bir alt sınıfa geçen tesislerin yeniden ruhsat alması gerekmez.

Ancak gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılmasında yapılan değişiklik neticesinde üst sınıfa geçmiş olan tesislerin bir yıl içinde yeni sınıfa göre açılma ruhsatı alması zorunludur.

Çevre ve Atık Yönetimi Raporları & Destek ve Danışmanlık Hizmetleri

DESTEK ve ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN LÜTFEN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ .